ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่

เพื่อสืบสานอนุรักษ์เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม “ไทอีสาน” ตามฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าอันลือชื่อของบ้านหัวฝาย อำเภอชนบท ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมผลิตผลทางการเกษตร ประมง ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านและการแสดงของชาวบ้านหัวฝาย สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การรำบวงสรวงพระแม่โพสพ การทำบุญตักบาตร

แผนที่
Google Map

การติดต่อ