สาวน้อยกลองยาว

บ้านดงบัง ได้มีการน า “ทุนวัฒนธรรม” มาสร้าง เสน่ห์ให้กับชุมชน ให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจ โดยการต้อนรับด้วยวัฒนธรรมประเพณีดนตรีพื นเมือง พิณ แคน และ “สาวน้อยกลองยาว” ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีมากว่า 30 ปี

วีดีโอแนะนำ
Google Map

การติดต่อ