กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ผัก มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ หลากหลายกลุ่ม โดยคนในหมู่บ้านมีการร่วมกันเป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มออมเงินสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร และได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจาก อบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บ้านดอนข่า ยังมีกิจกรรมที่สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว การเพาะเห็ดฟาง การปลูกผัก การเลี้ยงปลา การเลี้ยงเป็ดไข่ สำหรับบริโภคหรือ นำไปขาย การทำจักสาน น้ำพริก ปุ๋ยหมักชีวภาพ และยังมีการปลูกต้นไม้ตามลำคลองน้ำ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แผนที่
Google Map

การติดต่อ