ประเพณีตอบแทนคุณแผ่นดิน

เป็นประเพณีที่สืบทอดและถือปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2529 มาจนถึงปัจจุบัน โดยสืบเนื่องมาจากการทำข้อตกลงร่วมกันในการแบ่งพื้นที่ทำกินของประชาชนที่อพยพมาจากท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อลดความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกัน หลังจากการแบ่งแยกพื้นที่อย่างชัดเจนแล้ว มีปรากฎการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้นัดหมาย คือ ชาวบ้านทุกคนต่างออกจากบ้าน และถืออาหารใส่ปิ่นโต แล้วนำมารับประทานร่วมกันและมีการสังสรรค์ตลอดทั้งคืน จึงถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของทุกคน

แผนที่

การติดต่อ