วัดหาดส้มแป้น

ด้วยลักษณะของชุมชนที่เป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา ทำให้ชาวบ้านมีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความรักใคร่ สามัคคี โดยมีวัดหาดส้มแป้น เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมตาม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกันทุกหมู่บ้าน

แผนที่

การติดต่อ