ต้มไก่ใบหม่อน

ต้มไก่บ้านใสใ่บหมอ่นอาจจะเป็นอาหารที่ทกุคนไมเ่คยได้ยินหรือ อาจจะได้ยินได้รับประทานมาแล้ว อาหารที่จะน าเสนอนมี้ีประโยชน์ ตอ่สขุภาพ ยงัแร่ธาต ุและวิตามิน ที่เป็นประโยชน์ตอ่ร่างกายโดยรวม สงูกวา่ใบชา อาทิ แคลเซียม โปแตสเซียมโซเดียม แมกนีเซียม เหลก็ สงักะสี วิตามินเอ วิตามินบี อีกทงั้ยงัมี กรดอะมิโน ที่จ าเป็น ตอ่ร่างกายครบทกุชนิด ชาวอีสานได้ใช้ใบหมอ่นปรุงอาหารแทนผงชู รส และเป็นสว่นประกอบของอาหารพนื้บ้านได้หลายชนิด ปลานึ่งสมุนไพรจิ้มแจ่ว

Google Map

การติดต่อ