สบู่สมุนไพร

มีการจัดตั้งกลุ่มสบู่สมุนไพรขึ้น โดยใช้น้ำแร่ และเปลือกมังคุด ซี่งมี่บ้านบางสังตีทำสวนมังคุดและมีกลุ่มปลูกมังคุดในหมู่บ้าน จึงได้นำมังคุดที่คัดเกรดแล้ว นำเปลือกในของมังคุด มาพัฒนาเป็นสบู่น้ำแร่ เปลือกมังคุค ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยว และในจังหวัดระนอง ปัจจุบัน กลุ่มได้ทำสบู่น้ำแร่จำหน่าย เป็นการเพิ่มรายได้ และจะได้ถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนรุ่นต่อๆ ไป ได้เรียนรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

การติดต่อ