หมี่กรอบสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์หมี่กรอบสมุนไพรเกิดจากการแปรรูปผลผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวภายในชุมชนโดยเราผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ

แผนที่
Google Map

การติดต่อ