หมวกจากเส้นกก

กลุ่มหัตถกรรมถักทอบ้านใหมศ่รีสขุ ได้ศกึษาวิธีการทำหมวกจากผ้มูีความรู้ที่มาสนบัสนนุให้ความรู้ กับสตรีในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างงาน ให้กบัคนในชมุชน ซง่ึบ้านใหมศ่รีสขุมีวตัถดุิบ พร้อมที่จะผลติสนิค้าได้ ลกัษณะงานเป็นงาน Handmadeเป็นที่สนใจของคนยคุใหมแ่ละ ชาวตา่งชาติที่หนัมานิยมอนรุักษ์ธรรมชาติ จึง ได้มีการรวมกลมุ่กนัผลติหมวกต้นกก มี รูปแบบหลากหลาย ทงั้ของสภุาพสตรี และ สภุาพบรุุษ ประธานกลมุ่คือนางสาวเพียงฟ้า ขอบเพชรผลติตอ่ยอดจากหมวก คือกลอ่งใส่ ทิชช

วีดีโอแนะนำ

Notice: Undefined offset: 1 in C:\xampp\htdocs\view_detail_otop.php on line 91
แผนที่
Google Map

การติดต่อ