เสื่อกก

เสื่อกกบ้านใหม่ศรีสุข ชาวบ้านบ้านใหม่ศรีสุข มีอาชีพหลักคือการ ค้าขายและรับจ้าง สว่นอาชีพเสริมคือทอเสื่อกก เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ เมื่อว่างสมาชิก จะออกไปตัดต้นกกตามท้องนาและตามแหล่ง น า้จะมีต้นกกขึน้อยู่ทั่วไปน ามาทอเสื่อใช้เอง ภายในบ้านหรือทอถวายวัดงานบุญเดือนสิบ เอ็ด(งานทอดกฐิน)จากการทอใช้เองภายใน ครัวเรือนและแจกญาติพี่น้องเมื่อมีเหลือใช้ก็ ขายบ้างต่อมาก็พฒันารูปแบบจากการทอแบบ เรียบๆ ก็เริ่มมีสสีนัโดยการ น าต้นกกมาย้อมสีก่อนและวิวัฒนาการคิด ลวดลาย การทอเสื่อกก เป็นภูมิปัญญาของคน ในท้องถิ่น ที่สานทอให้เป็นแผน่ผืน เพื่อน ามาใช้ ปูลาดรองนั่งหรือนอน หรือท าธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนท าพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ การด าเนินการทุกขนั้ตอนมีการร่วมแรงร่วมใจ กันในหมู่บ้าน โดยเน้นไปที่การรวมกลุ่ม ด้วย หลกัการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การจ าหน่าย การบริหาร จดัการ ไปจนถึงการแบง่ปันผลก าไร

วีดีโอแนะนำ

Notice: Undefined offset: 1 in C:\xampp\htdocs\view_detail_otop.php on line 91
แผนที่
Google Map

การติดต่อ