ผ้าไหมลายพื้นเมือง ผ้าเทโร กระเป๋าผ้าสกรีน เสื้อสกรีน หมวกสกรีน

เนื่องจากบ้านสองหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ มีหนองน้ำสองหนองเป็นจุดท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนกันมาเยี่ยมชม ทางกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จึงช่วยกันคิดผลิตสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นของที่ระลึก เช่น เสื้อ หมวก กระเป๋า และช่วยกันออกแบบลวดลายสินค้า เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และจากภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ได้คิดค้นการทอผ้า เช่นผ้าไหม ผ้าขาวม้า ได้สืบต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่น การนำผ้าทอมาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม ทำให้ชาวบ้านมีความชำนาญในการทำงานช่างฝีมือเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว การจะนำองค์ความรู้เหล่านี้มาต่อยอดจึงมีความเป็นไปได้สูง ประกอบกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ได้มาให้ความรู้ด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงทำให้สินค้าของที่ระลึกเป็นอาชีพเสริมให้กับชุมชนหลังจากเสร็จภารกิจการทำนา

วีดีโอแนะนำ
แผนที่

การติดต่อ