ผ้าไหม

เรื่องราวผลิตภัณฑ์ : เป็นการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้าไหม แปรรูปเป็นเสื้อผ้า

แผนที่
Google Map

การติดต่อ