เสื้อชนเผ่า

ใช้สำหรับสวมใส่ เป็นลวดลายของชนเผ่าลีซอ และมูเซอเหลือง

การติดต่อ