ศูนย์เรียนรู้ปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีมอญบ้านบ่อทอง

เป็นแหล่งทำเกษตรกรรมตามทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ 12 ไร่ มีทั้งแหล่งน้ำ ทึ่งนาและแปลงพืชผัก ผลไม้ ได้แก่ ฟาร์มเมล่อน

Google Map