โรงเรียนบ้านดอนข่า

โรงเรียนบ้านดอนข่า เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ชี้นำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและยังได้ให้เป็นจุดแลกเปลี่ยนรู้ให้กับชุมชนซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของคนในหมู่บ้านที่จะมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติจริง

แผนที่