กิจกรรมการท่องเที่ยว

สำหรับการเดินทางไปยังจุดท่องเที่ยวแอ่งเล็ก/ใหญ่ ต่อจากการเที่ยวในชุมชนบ้านโพน เชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีอีก 3 หมู่บ้านในอำเภอคำม่วง (บ้านโพนแพง บ้านโคก และบ้านสะพานหิน)