กิจกรรมการท่องเที่ยว

สำหรับการเดินทางไปยังจุดท่องเที่ยวแอ่งเล็ก/ใหญ่ จากบ้านเหล่าใหญ่ถึงเขื่อนลำปาว และพิพิธภัณฑ์สิรินธร ใช้เวลาในการเดินทางชั่วโมงครึ่ง ระยะทาง 82 KM