กิจกรรมการท่องเที่ยว

สามารถเดินทางเที่ยวในชุมชนโดยรถจักรยาน หรือจักรยานยนต์ ชมบรรยากาศแบบสบายๆๆ