กิจกรรมการท่องเที่ยว

บ้านบางสังตี หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น มีเนื้อที่ประมาณ 11,288 ไร่ มีจำนวนจำนวนครัวเรือน 160 ครัวเรือน จำนวนประชากร 586 คน ชาย 279 คน หญิง 307 คน