กิจกรรมการท่องเที่ยว

๐๙.๐๐ น. นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรลำน้ำพรมประธานกลุ่มกล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว ๐๙.๓๐ น. นักท่องเที่ยวเข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากร การบริหารจัดการชุมชน ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง ๑๐.๔๐ น. เข้ารับฟังคำบรรยายต่อ ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเที่ยง ๑๓.๐๐ น. ดูการสาธิตการขยายพันธุ์ส้มโอและนั่งเรือชมธรรมชาติทั้งสองฝั่งลำน้ำพรม และขึ้นชมสวนส้มโอ ๑๖.๐๐ น. นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาที่ศูนย์ต้อนรับกล่าวขอบคุณนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ หมายเหตุ :: กิจกรรมที่เราเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ๑. ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบ้านบุ่งสิบสี่ เป็นสถานที่สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว มีเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงสามารถใช้เป็นห้องประชุมและสัมมนาได้ และอีกหลังเป็นอาคารให้บรรยากาศแบบธรรมชาติ ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงเย็น หรือนั่งพักรับประทานอาหาร จัดกิจกรรมการต้อนรับ ใช้ในการบรรยายสรุปแนะนำสถานที่ และมีข้อมูลต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาก่อนเยี่ยมชมสถานที่จริง ๒. สถานที่จำหน่ายสินค้า ซึ่งมีชาวบ้านในหมู่บ้าน นำผลผลิตในชุมชนมาจำหน่ายทุกวัน พื้นที่อยู่ติดกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว นำผลผลิตในท้องถิ่น ได้แก่ส้มโอ พืชผลทางการเกษตร พืชผักทางการเกษตรตามฤดูกาล ของฝากของที่ระลึก เสื้อเอกลักษณ์ลายขิตส้มโอ สามารถที่จะเลือกซื้อหาสำหรับเป็นของฝากของที่ระลึก ๓. นั่งรถอีแต๊กเที่ยว สำหรับบริการนักท่องเที่ยวนั่งชมวิถีชาวบ้านบุ่งสิบสี่ ตามเส้นทางรอบหมู่บ้าน โดยมีมัคคุเทศก์ หรือ คนขับรถสามารถอธิบายเส้นทางให้นักท่องเที่ยวทราบ ๔. ลงเรือพายล่องชมวิถีลำน้ำพรม จากท่าเรือบ้านบุ่งสิบสี่ ล่องไปตามลำน้ำพรม ชมสองฝั่งและบรรยากาศสองฝากฝั่ง ของชาวบ้าน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่น่าสนใน โดยใช้เรือพาย วิถีทางธรรมชาติสองฝั่งน้ำพรม หรือมีเรือยนต์ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีอายุ ๕. แวะชมสวนส้มโอ ที่เป็นการรวมกลุ่มของชาวสาวนที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้มีโอกาสสัมผัสวิถีชาวสวน เรียนรู้วิธีการดูแลส้มโอ สามารถเข้าเยี่ยม ชม ชิม ช็อป มีสินค้าจำหน่ายติดไม้ติดมือให้นักท่องเที่ยวผู้สนใจทั้งเป็นลูกสำหรับเป็นของรับประทาน ของฝาก และกิ่งพันธุ์ส้มโอหลากหลายสายพันธุ์