กิจกรรมการท่องเที่ยว

บ้านห้องแซงมีขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตที่แสดงถึงความเป็นชนเผ่าภูไท ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ได้แก่ การแต่งกายชุดชนเผ่าภูไท อาหารพื้นบ้านดั้งเดิม มีภาษาเป็นของตนเอง มีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ลักษณะนิสัยอ่อนโยนยิ้มแย้มแจ่มใส และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาอัตตลักษณ์ผ่านฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมภูไทห้องแซง รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านห้องแซงใต้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปัจจุบันบ้านห้องแซงใต้ได้เพิ่มสมาชิกและสร้างเครือข่าย เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อทอผ้าให้ทันต่อความต้องการของตลาด พัฒนาเพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์ชุมชน คัดสรรรูปแบบการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ปรับปรุงแพ็คเกจการท่องเที่ยว พัฒนากิจกรรมและการบริการ เช่น การตักบาตร เดินป่า การแสดงพื้นบ้าน ที่พักโฮมสเตย์ อาหารพื้นบ้าน การเล่าเรื่องประวัติชุมชน บายศรีสู่ขวัญ รำวง ฯลฯ ควบคู่กับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สิ่งอำนวยความสะดวกภายในชุมชน ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมผู้ไทห้องแซง (Phu Tai Hongsang Cultural Learning Center) ป้ายบอกทาง กำหนดมาตรฐานร้านอาหาร ที่พัก ของที่ระลึก ห้องน้ำ เป็นต้น จากจุดเด่นด้านวัฒนธรรมภูไทที่พัฒนาต่อยอดเป็นการส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้าน โดยนำสารสนเทศชุมชน ที่วิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะร่วมกันเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชุมชนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีบ้าน วัด โรงเรียน หรือ "บวร" เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบประสบผลสำเร็จ สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความหลากหลาย สามารถรองรับนักเดินทางที่สนใจมาสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวภูไทห้องแซงให้มีความประทับใจราวกับเดินเข้ามาสู่ดินแดนย้อนยุคแต่ทันสมัยที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน ในขณะที่ประเทศไทยยุค ๔.๐" หรือ " Thailand 4.0" ที่ก้าวสู่ประเทศผู้มีรายได้สูง ด้วย "ผลิตภาพ" (Productivity) บนฐานแห่งความรู้ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องผสานกับการบริการคุณค่าสูงบนฐานของวัฒนธรรม บ้านห้องแซงใต้เป็นต้นแบบการพัฒนาหมู่บ้านที่ตอบโจทย์ขับเคลื่อนการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ได้อย่างสมดุล ท่ามกลางกระแสโลกไร้พรมแดนที่กำลังส่งผลกระทบต่อความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตประจำวัน แม้แต่ระดับชุมชนที่กำลังกลายเป็นสังคมก้มหน้า ชาวห้องแซงใต้เขามีความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตอย่างไรจึงได้รักษาอัตตลักษณ์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวภูไทดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ติดตามค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวท่านเอง ชวนสัมผัสวิถีชีวิตภูไท เชิญชวนไปห้องแซง หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองที่พักโฮมสเตย์ได้ที่ Facbook page : โฮมสเตย์ภูไทห้องแซง หรือโทร. 0850167836 ค่ะ