กิจกรรมการท่องเที่ยว

ระยะเวลา 1 วัน (One Day TRIP) ราคา 700 บาท ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทดำบ้านวังน้ำ ประกอบด้วย  การต้อนรับผู้มาเยือน (น้ำสมุนไพร /ขนมท้องถิ่น/)  ค่าอาหาร (มื้อกลางวัน มื้อเย็น/อาหารพื้นถิ่นไทดำ/)  เล่าเรื่อง-เรียนรู้วิถีไทดำ ความเป็นมา วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ภาษาพูด เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมไทดำ  ร่วมกิจกรรม - ชมแปลงเกษตรปลอดภัย - ล่องแพชมวิถีชีวิตริมคลองวังน้ำ - เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : จักสานกะเหล็บ เคล็ดลับการทำอาหารท้องถิ่น - ให้อาหารปลาตามธรรมชาติ - พักผ่อนตามอัธยาศัย ถ่ายภาพ ณ จุดเช็คอิน เลือกชม ช๊อปสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน - แต่งกายชุดไทดำ - กิจกรรมการแสดงไทดำ/ร่วมเล่นคอนฟ้อนแคน หมายเหตุ : - สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุดต่อวัน กรณีไม่พักค้างคืน 50 คน กรณีพักค้างคืน 30 คน - กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม