กิจกรรมการท่องเที่ยว

(วันที่1) 11.00 น. - คณะทัวร์ เดินทางมาถึงชุมชนบ้านชีทวน วัดทุ่งศรีวิไล 12.00 น. - คณะฟ้อนรำกลองตุ้มและชุมชน - บริการอาหารว่างและน้ำดื่ม - มัคคุเทศก์(ตาสวน ธานี) กล่าวต้อนรับ และแนะนำประวัติชุมชน,แหล่งท่องเที่ยว ของตำบลชีทวน พอสังเขป และนำเข้า กราบนมัสการพระพุทธวิเศษ, 12.20 น. - คณะทัวร์เดินทางมาถึงวัดธาตุสวนตาล 15.00 น.-ชมพระธาตุสวนตาล เรือโบราณ, กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านลายปลาอีด , (อ.มาลีพันธ์และผู้ใหญ่จำปี นำเสนอ) - รับปะทานอาหารกลางวัน - ร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ทำขันหมากเบ่ง - ชมการสาธิตการทำขนมโบราณ ข้าวตอกลิ้ม 15.00 น.-- เข้าที่พัก โฮมสเตย์ เจ้าของบ้านมารอรับคณะนักท่องเที่ยว และแยกย้ายเข้าที่พัก - พักผ่อนตามอัธยาศัย - บริการนวดแผนโบราณ ชม.ละ ๑๕๐ บาท (แจ้งเจ้าของโฮมสเตย์) หมายเหตุ บ้านพักโฮมสเตย์ จะมีแต่ผ้าถุงและสไบให้เช่า ชุดละ ๓๐ บาท 16.00 น.- คณะนักท่องเที่ยว เดินทางมาถึง วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ - รับฟังการบรรยาย ประวัติความเป็นมา ของธรรมมาสน์สิงห์เทินบุษบก (หนึ่งเดียว ในประเทศไทย) - กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ - รับประทานพาแลง - ชมการแสดงพิณแคน - การแสดงศิลปะพื้นบ้าน 21.00 น. - เข้าที่พัก เพื่อพักผ่อน (วันที่2/วันถัดไป) 05.00 น. -- ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ จะเตรียม ข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตรถนนหน้าบ้าน 06.00 น.-- เดินชมบรรยากาศตอนเช้าที่ขัวน้อย บ้านชีทวน “สะพานแห่งรักและศรัทธา” - ชมพระอาทิตย์ขึ้น/เดินข้ามทุ่งชม พิพิธภัณฑ์โบราณ ที่วัดศรีธาตุเจริญสุข 08.00 น.- - รับประทานอาหารเช้า ที่บ้านพักโฮมสเตย์ - เก็บสัมภาระ 10.00 น.-- คณะทัวร์ นัดรวมกันที่วัดศรีนวล แสงสว่างอารมณ์ - ชมฐานเรียนรู้การทำข้าวโหล่ง - ชมการเรียนรู้การทำข้าวโป่ง - ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าลายปลาอีด และสินค้า OTOP 11.00 น.-- คณะนักท่องเที่ยว เดินทางไปวัด อัมพวันนาราม บ้านท่าศาลา - กราบนมัสการหลวงพ่อโต - ชมเรือกระแซงโบราณ - ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP - ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ที่แพซีซ่วน - คณะนักท่องเที่ยวเดินทางกลับโดยสวัสดิ ภาพ