กิจกรรมการท่องเที่ยว

วันที่ 1 เวลา 12.00 น. รับประทานอาหาร เวลา 13.00 น. เที่ยวชมฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการปลูกผักอินทรี (ดินดิ้นได้) ฐานครอบครัวเกษตร ฐานเกษตรกรดีเด่น เวลา 15.00 กิจกรรมฐานแรลลี่ป่าชุมชน เข้าป่าศักดิ์สิทธิ เวลา 17.00 น. เข้าที่พักโฮมสเตย์ เวลา 18.0 น. รับประทานอาหารเย็นและชมการแสดงพื้นบ้าน เวลา 19.00 น. กิจกรรมการแสดงและรำวงชาวบ้าน เวลา 21.00 น. นอนพักผ่อน วันที่ 2 เวลา 07.00 น. ตักบาตรเช้า เวลา 07.30 น.รับประทานอาหารเช้า (บ้านพักโฮมสเตย์) เวลา 09.00 น. กิจกรรมเสวนาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว เวลา 11.00 น. ชม ชิม ช๊อป สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหาร เวลา 13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ