กิจกรรมการท่องเที่ยว

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมการทอผ้าไหมบ้านท่าสว่างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านท่าสว่าง (โปรแกรม ๑ วัน ๑ คืน) ๐๙.๐๐ น. ต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ชมวีดีทัศน์ และการบรรยายข้อมูลพื้นฐานบ้าน ท่าสว่างจากคณะกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าสว่าง ๑0.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง ๑0.๔๕ น. เข้าสู่ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการสาวไหม การทอผ้า เก็บใบหม่อน ให้อาหารตัวหม่อน การ ย้อมสีธรรมชาติ ฐานการเกษตร ๑2.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. ฐานการเรียนรู้การจัดการตลาดชุมชนบ้านท่าสว่าง ๑๔.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง 14.45 น. ชมการทอผ้าไหมยกทองโบราณกลุ่มจันทร์โสมา ๑6.๓๐-18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๘.๓๐ น. ร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และกิจกรรมภาคกลางคืน ชมการแสดง การละเล่นพื้นบ้าน๒1.๐๐ น. พักผ่อนในบ้านโฮมเสตย์