กิจกรรมการท่องเที่ยว

เที่ยวชมผ้าไหม ชาวบ้านโนนน้อย พร้อมซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก