กิจกรรมการท่องเที่ยว

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมการทอผ้าไหมบ้านดงมันชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีบ้านดงมัน (โปรแกรม 2 วัน ๑ คืน) ๐๙.๐๐ น. ต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ชมวิดิทัศน์ และการบรรยายข้อมูลพื้นฐานบ้านดงมันจาก คณะกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดงมัน ๐๙.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ๑๐.๐๐ น. เข้าสู่ฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ชุมชน โดยปราชญ์ชาวบ้านแนะนำประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน และ เรื่องราวการการแสดงศิลปะวัฒนธรรม ประวัติครูเพลง ศิลปินพื้นบ้าน เป็นต้น ๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง ๑๑.๐๐ น. เรียนรู้ศิลปะการแสดงกันตรึม ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ น. ฐานการเรียนรู้การผลิตเครื่องดนตรี กลอง ซอ ปี่ ๑๔.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง ๑๔.๓๕ น. ร่วมการผลิตขนมพื้นเมือง ๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ( จัดแบ่งเข้าบ้านพักโฮมสเตย์ ) ๑๘.๓๐ น. ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และกิจกรรมภาคกลางคืน ชมการแสดง การละเล่นพื้นบ้าน ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนในบ้านโฮมเสตย์ ๐๖.๓๐ น. ทำบุญตักบาตรกับเจ้าบ้านโฮมสเตย์ ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ไปเคารพศาลตายายและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ