กิจกรรมการท่องเที่ยว

ลงมือตอกลายเงิน มีโปรแกรมการท่องเที่ยว “พาเที่ยวบ้านฉัน” ที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับสินค้าและบริการของชุมชนท่องเที่ยวฯ ครบวงจร (ชม/ชิม/ช้อป) โปรแกรมการท่องเที่ยว “เชิญเที่ยวบ้านฉัน” หมู่บ้านผลิตเครื่องประดับเงินบ้านโชค หมู่ที่ ๓ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ ศาลาประชาคมบ้านโชค ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน/แนะนำของดีบ้านโชค เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. นักท่องเที่ยวร่วมโปรแกรม “การทำเครื่องประดับเงิน” ๑. การเรียกชื่อเม็ดปะเกือม ๒. วัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการทำเม็ดปะเกือม ๓. กระบวนขั้นตอนการทำเม็ดปะเกือม เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน “อาหารพื้นถิ่น” เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ “การทอผ้าไหม” เรียนรู้การทอผ้าไหม เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก/ศูนย์ OTOP ชมผลิตภัณฑ์ของชุมชนของอำเภอเขวาสินรินทร์ ร่วมกิจกรรมการร้อยสร้อยเงิน และสร้อยปะเกือม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ชาวเขมร ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. เข้าที่พักโฮมเสตย์ ๑๗.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น/กิจกรรมนันทนาการ ***********************************  พักรับประทานอาหารว่าง “ขนมพื้นบ้าน และน้ำสมุนไพร” เวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๐๐ น.  อัตราค่าบริการ ท่านละ ๘๐๐ บาท (ไม่รวมค่าลงมือทำกิจกรรม ของที่ระลึก)  สนใจโปรแกรมติดต่อ : นางวิวัฒนา คำตาล ประธานฯ เบอร์โทรติดต่อ : ๐๙๐-๐๑๐๘๗๑๔