กิจกรรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่่ยว 1 วัน ราคา 700 บาทต่อท่าน ท่องเที่ยว 2 วัน ราคา 1,000 บาทต่อท่าน วันที่่ 1 เรียนรู้การทอเสื่่อกก การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่่อกก เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่่อน ชมศาลารับเสด็จ ชมต้นไม้พระราชทาน ไหว้ศาลปู่ตาสิ่งศักดิ์ ไหว้พระแก้วศักดิ์สิทธิ์ ล่องเรือชมธรรมชาติ ชมและศึกษาป่าชุมชน วันที่่ 2 เข้าที่พักโฮมสเตย์ เลี้ยงต้อนรับ ตื่นเช้าทำบุญตักบาตร ปั่นจักรยานชมธรรมชาติแลกเปลี่่ยนเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ