กิจกรรมการท่องเที่ยว

๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. นักท่องเที่ยวเดินทางถึงหมู่ที่ ๖ บ้านปากน้ำ คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว ให้การต้อนรับและบรรยายประวัติตวามเป็นมาของบ้านปากน้ำ ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เดินชมกระบวนการผลิตกองนานาชนิดของหมู่บ้าน ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารพื้นบ้าน) ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ฝึกทำและผลิตกลองที่ระลึก ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ชมการแสดงตีกลองยาวร่วมเล่นตีกลองร้องรำ ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ถ่ายภาพร่วมกันกับกองยาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกของหมู่บ้าน ๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับ