กิจกรรมการท่องเที่ยว

กู่่แก้วเป็นปราสาทหินศิลาแลง สมัยพระเจ้าวรมันที่ 2 มีอายุราว 2000 ปี