กิจกรรมการท่องเที่ยว

ทริปท่องเที่ยว 1 วัน 1 คืน แนะนำจุดท่องเที่ยว จุดที่ 1 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ชุมชนบ้านเชิงกลัดเป็นชุมชนที่มีกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า เริ่มจากการตั้งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ จากนั้นก็ได้เริ่มขยายกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าออกไป จนปัจจุบันได้กลายเป็นสินค้า OTOP ของชุมชน ซึ่งมีการผลิตเสื้อผ้ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เช่นลายดอก ลายผ้าขาม้า โดยการออกแบบที่ทันสมัย และมีรูปแบบการจำหน่ายแบบค้าปลีกและค้าส่ง จุดที่ 2 ลำน้ำแม่ลา ลำนำแม่ลาเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาไหลแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ประตูระบายน้ำบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท ลำน้ำแม่ลาเป็นที่ที่มีปลาชุกชุมมากเป็นแหล่งกำเนิดพันธุ์ปลารสดีได้แก่ ลำแม่ลา ซึ่งให้กำเนิดปลาช่อนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดสิงห์บุรีในด้านรสชาติที่อร่อยมาก จะหาปลาช่อนในท้องถิ่นอื่นมาเปรียบเทียบได้ จังหวัดสิงห์บุรีมีนโยบายอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำแม่ลาด้วยเกรงว่า จำนวนปลาจะลดอย่างรวดเร็ว จากการเพิ่มประชากรต้องการปลาเป็นอาหารเพิ่มขึ้น จุดที่ 3 ตลาดน้ำริมลำแม่ลา เป็นโครงการส่งเสริมการตลาดบริการท่องเที่ยวชุมชน (ตลาดท่องเที่ยวชุมชน) ภายในตลาดนั้นจะมีการแบ่งเป็นซุ้มไว้ เป็นร้านค้าให้กับชาวบ้านที่นำสินค้ามาขายและยังมีซุ้มไว้บริการให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรับประทานอาหารหรือนั่งพักผ่อนไว้อีกด้วย ชาวบ้านได้นำสินค้าต่างๆ มาขายกันอย่างมากมาย เช่น ปลาร้าสับ น้ำพริก ปลาเห็ด ปลาช่อนแม่ลา ดที่ 4 ฟาร์มกำนันเขียว ฟาร์มกำนันเขียว นายยงยุทธ์ สร้อยวิชา กำนันตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน อยู่บ้านเลขที่ 44/4 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี อายุ 42 ปี การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อาชีพเกษตรกรและค้าขาย ผลงานเด่นที่ทำให้ได้รับการคัดเลือก คือ ในด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน โดยใช้กลไกของคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ในด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ได้ทำให้ตำบลแม่ลาเป็นตำบลต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของอำเภอบางระจัน และด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ ได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนาม "ฟาร์มกำนันเขียว” ผลิตและจำหน่ายข้าวไลเบอร์รี่ ต้นทานตะวัน ฯลฯ จุดที่ 5 อ่าวกระโบ อ่าวกระโบตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบล แม่ลา อำเภอ บางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี ใกล้กับตลาดน้ำริมลำแม่ลา อ่าวกระโบเป็นบึงขนาดใหญ่ที่มีดอกบัว ใบบัวอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้บรรยากาศที่บึกแห่งนี้มีความรมรื่มมีป่าไม้ล้อบรอบอ่าวกระโบ ทำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง