กิจกรรมการท่องเที่ยว

08 : 30 น. ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรม “สาวน้อยกลองยาว” ณ ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว จุดเช็คอินหนองค ามูล 09 : 00 น. น านักท่องเที่ยวเดินชมวิวและบรรยากาศธรรมชาติของหนองค ามูล เดินเข้าสู่วัดศิริพนปุณญาวาสเพื่อไหว้พระขอพร หลวงพ่อหิน พระคู่บ้านคู่เมืองบ้านดงบัง และชมศาลาไม้แดง 09:30 น. นั่งรถซาเล้งตามเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมไหมมัดหมี่ เพื่อเยี่ยมชมจุดต่างๆในหมู่บ้าน จุดที่ 1 ชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP ประเภทอาหาร ผักปลอดสารพิษ และประเภทของใช้ จักสานไม้ไผ่ ตะกร้าพลาสติก สมุนไพรต่างๆ จุดที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจร นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถี การทอผ้าไหม เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงไหม การสาวไหม การปั่นด้ายและการทอผ้าไหม ด้วยตนเอง จุดที่ 3 จุดเรียนรู้การย้อมไหมมัดหมี่ด้วยสีธรรมชาติ และชมบ้านแฝดโบราณ 12:00 น. รับประทานอาหารกลาวงวันเมนูเด็ด อาการประจ าถิ่นตามฤดูกาล 13:00 น. จุดที่ 4 เรียนรู้การบริหารจัดการโรงสี สหกิจชุมชน 14:00 น. จุดที่ 5 เยี่ยมชม เฮืยนอีสานบ้านแฝด บ้านเรือนอีสานโบราณพร้อมถ่ายภาพที่ระลึก 15:00 น. จุดที่ 6 เลือกซื้อสินค้า OTOP และของฝากของที่ระลึก ณ ศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP บ้านดงบัง 16:00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ