กิจกรรมการท่องเที่ยว

ศาลเจ้าปู่ตา สถานที่ที่ชาวบ้านมีความเชื่อ ความศรัทธา เคารพนับถือดอนปู่ตา ซึ่งเป็นความเชื่อสือบต่อกันมา