กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน - ไหว้พระ 3 วัด - ชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน - ชมสวนเกษตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีเกษตรชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง - ศูนย์ผลิตตระก้อตระแกรง - ฐานเรียนรู้กลุ่มอาชีพผลิตเส้นขนมจีน ขนมทองม้วนสมุนไพร - บ้านดงโฮมสเตย์/นวดแผนไทย - รับประทานอาหารไทยพวน ชมการการแสดงวิถีชีวิตไทยพวน