กิจกรรมการท่องเที่ยว

กำหนดการ เวลา 9.00 น. เดินทางถึงจุดบริการนักท่องเที่ยวบ้านห้วยสิบบาท เวลา 09.30 น. นั่งรถรางไปสักการะหลวงพ่อใหญ่เพื่อเสริมมงคล เวลา 10.30 น. เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยสิบบาท จำนวน 13 ฐาน เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารพื้นถิ่นของบ้านห้วยสิบบาท เวลา 13.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาอุปกรณ์ทางการเกษตรในสมัยโบราณ เวลา 14.00 น. เดินทางไปไหว้หลวงพ่อพุทธนฤมิตร สมัยอยุธยาตอนปลาย ที่ประดิษฐ์ฐานโบสถ์ล้านนา วัดเจริญธรรม เวลา 15.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ