กิจกรรมการท่องเที่ยว

1. ต้อนรับและความประทับใจภูไทออนซอน 2. รู้จักชุมชนโนนหอม 3. กิจกรรมดูงานเพื่อเรียนรู้วิถีภูไท จำนวน 2 จุดๆ ละ 600 บาท ดังนี้ 3.1 การทอสไบชนเผ้าภูไท 3.2 ชุดประจำถิ่นและตุ๊กตาภูไทที่ระลึก 4. พักรับประทานอาหารพื้นถิ่น (อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม/อาหารว่าง 250 บาทต่อ คน) 5. Check In แหล่งท่องเที่ยว : แก่งตะลาปัด/บ้านภูไทกะต๊ะ /โข๋ไม้ไผ่ (ซุม เฮา จ๋าว ข้อย) 6. ไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ (วิมลบุญพิทักษ์) พระธาตุคู่บ้านที่เคารพ และศรัทธา ของชาวบ้านโนนหอม (ดอกไม้ ขันหมากเบง 30 บาท/คน) 6. ทานพาเลง (280 บาท/คน) 7. ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท (ชุดการแสดง 3,500 บาท) 8. ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมรำวงภูไทโนนหอม 9. เอนกายพักที่โฮมสเตย์ อัตราค่าบริการ 150 บาท/ คน 10. ทำบุญตักบาตรเช้าเพื่อชมวิถีคนภูไท 50 บาท/คน 11. กิจกรรมดูงานเพื่อเรียนรู้วิถีภูไท จำนวน 2 จุดๆ ละ 600 บาท ดังนี้ 11.1 การย้อมคราม และการทอผ้าคราม 11.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านงานจักสาน 12. ส่งนักท่องเที่ยวบริเวณ วัดบ้านโนนหอม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ หมายเหตุ 1. เงื่อนไขการต้อนรับนักท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 10 คน (อัตราค่าบริการขั้นต้ำ 1,350 บาท/คน ) 2. หากนักท่องเที่ยวมากกว่า 10 คน อัตราค่าบริการจะลดลงตามสัดส่วน 3. หากศึกษาดูงานเป็นคณะ กรุณาติดต่อ นายศรชัย ขันเพียแก้ว โทรศัพท์ 081-9992007