กิจกรรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวบ้านเขาสมอคอน จบใน 1 วัน 09.00 น. ไหว้พระศรีอริยเมตตรัย 10.00 น. ชมวิถีชีวิตชุมชน 12.00 น. รับประทานอาหารพื้นบ้าน 13.00 น. ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน 15.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ