กิจกรรมการท่องเที่ยว

วัดบ่อเบี้ย เป็นวัดประจำหมู่บ้านบ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ถือเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนสำหรับการประกอบพิธีทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน เป็นวิหารไม้สักทั้งหลัง