กิจกรรมการท่องเที่ยว

บ้านถิ่นใน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หมู่บ้านชาวไตลื้อ หรือไทลื้อ ซึ่งมีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภาษา เครื่องแต่งกาย และสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ ชาวบ้านมีการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย มีผลิตภัณฑ์ฝีมือทางหัตถกรรม การทอผ้า สิ่งประดิษฐ์ การแปรรูป การถนอมอาหาร ซึ่งช่วยให้ชุมชนมีรายได้ และเกิดความรักความสามัคคีกันภายในชุมชนอย่างมาก นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสักการะพระธาตุถิ่นแถนหลวง จากนั้น เดินทางเข้าเยี่ยมชมบ้านจำลองไตลื้อ ตำบลบ้านถิ่น จำลองวิถีชีวิต บ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการทอผ้า ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญที่บรรพบุรุษไทลื้อ ที่ได้ถ่ายทอดสู่ลูกหลาน และคงอยู่มาจนถึงยุคปัจจุบัน เป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูง จำลองมาจากบ้านไทลื้อ สิบสองปันนา ซึ่งเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวไทลื้อ โดยตั้งอยู่ภายในวัดถิ่นใน ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่ เพื่อให้ลูกหลานชาวไทลื้อได้ศึกษาและรู้ถึงรากหง้า วิถีชีวิต ของชาวไทลื้อแต่เก่าก่อน เนื่องจากในปัจจุบันไม่มีบ้านลักษณะเช่นนี้หลงเหลือให้เห็นในชุมชนแล้ว และเยี่ยมชมไร่แก้วมังกร เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แก้วมังกรอบแห้ง ข้าวแคบ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไตลื้อ และน้ำผึ้งแท้ จากชาวบ้านและเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมของชาวไตลื้อได้อย่างจุใจ ใน 1 วัน ผู้ประสานงานชุมชน นางโชติรส จิตต์บุญ ผู้ใหญ่บ้าน และรองประธานคณะกรรมการชุมชนการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เบอร์โทรศัพท์ 085-0349762