กิจกรรมการท่องเที่ยว

นักท่องเทียวเดินทางมาเที่ยวชมปราสาทเขาน้อย (สีชมพู) ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ ซึ่งเป็นปราสาทขอมที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และแวะเข้ามาท่องเที่ยวหมู่บ้าน อพป.คลองน้ำใส ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเข้าน้อยมากนัก โดยเดินทางมาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูลชุมชน ประเพณี อาหาร และกิจกรรมของ ชุมชน และเลือกซื้อสินค้าชุมชน และไปเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าบ้าน อพป.คลองน้ำใส เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าไหมและการแปรรูปผ้าไหม ก่อนกลับลิ้มรสอาหารถิ่นนั่งชิวๆ กินลมชมทุ่ง และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ