กิจกรรมการท่องเที่ยว

กราบนมัสการหลวงพ่อพุทธมาลี พิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอลาวเวียง นั่งอีแต๋น-อีต๊อก ชมบ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเรียนรู้เกษตรแบบพึ่งตนเอง โรงเรียนชาวนา การนวดแผนไทย รับประทานพาสวย ชม ชิม ช๊อป สินค้าพื้นบ้านตลาดลาววเวียงเนินขาม