กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชมการสาธิตและเรียนรู้เรื่องการทอผ้าตีนจก การเข็นฝ้ายให้เป็นเส้นด้ายจากกลุ่มทอผ้าในชุมชน