กิจกรรมการท่องเที่ยว

ปฏิทินและโปรแกรมการท่องเที่ยว (2 วัน 1 คืน) บ้านประดู่ทอง หมู่ที่ 5 ตาบลลาดวน วันที่หนึ่ง เวลา 10.๐๐ น. การร้องเจรียงเบริน เล่าประวัติหมู่บ้าน เวลา ๑1.๐๐-12.00 น. เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้กระบวนการผลิตไหมครบวงจร เวลา ๑2.๐๐- ๑๓.๐๐ น. การรับประทานอาหารเที่ยงที่ศาลากลางหมู่บ้าน เวลา ๑3.๐๐-15.00 น. ชมบ้านโบราณและวิถีชีวิต จุดเรียนรู้การเลี้ยงกบ การทาอาหารสัตว์ วิถีขีวิต คนกับควาย เวลา ๑5.๐๐- ๑6.๐๐ น. ชมจุดเรียนรู้การขยายพันธุ์กิ่งไม้ การเพาะเลี้ยงไก่บ้าน ไก่ชน เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป เข้าพักโฮมสเตย์บ้านประดู่ทอง เวลา ๑๘.๐๐ น พิธีสู่ขวัญบายศรี ราบายศรี ที่ศาลากลางหมู่บ้าน และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้าน และรับประทานอาหารเย็น เวลา ๒1.๐๐ น เข้าพักนอนบ้านโฮสเตย์บ้านประดู่ทอง วันที่สอง เวลา ๐7.๐๐- 08.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพักโฮมสเตย์ เวลา ๐๘.๓๐- 09.30 น. เที่ยวชมสัมผัสธรรมชาติ ธนาคารต้นไม้ บ้านตระเปียงกู หมู่ที่ 8 ตาบลลาดวน เวลา 09.3๐- 12.๐๐ น. ชมศูนย์เรียนรู้การแปรรูปข้าว และการเลี้ยงจิ้งหรีด บ้านจรวย หมู่ที่ 7 การปลูก หม่อน เลี้ยงไหม บ้านตาเมาะ หมู่ที่ 6 ตาบลลาดวน เยี่ยมชมคูเมืองโบราณ กราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดทักษิณ และศาลหลักเมือง เวลา ๑2.๐๐- 13.๐๐ น. รับประทานอาหาร เวลา 13.00 -14.00 น. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์แปรรูป และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ