กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชมการสาธิตการย้อมฝ้ายด้วยสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น สีแดงจากฝาง สีเหลืองจากแก่นขนุน สีส้มจากรากยอ เป็นต้น