กิจกรรมการท่องเที่ยว

บ้านสะนำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ "โปรแกรมสำหรับการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน" ดังนี้ - จุดต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ วัดสะนำ -ไหว้พระวัดสะนำ -สักการะหลวงพ่อยอด -เยี่ยมชมหอระฆัง -รถจอด ณ วัดสะนำ -นั่งรถสาลี่นำเที่ยวมา ณ จุดศาลาประชาคมหมู่บ้าน -ดื่มน้ำสมุนไพรของดีบ้านสะนำ -ฟังการบรรยายข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน (ค่าบริการรถสาลี่ 300 บาท 1 คัน นั่งได้ 10 คน เหมาจ่ายคันละ 350 บาท) -เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ -ฐานต้นไม้ยักษ์ -ฐานการทอผ้า การด้นผ้า -ฐานการจักสานทางมะพร้าว/พัดไม้ไผ่ (ฐานละ 20 บาท/คน รับประทานอาหารกลางวันอาหารพื้นบ้าน 100 บาทต่อคน) -เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ฐานการละเล่นพื้นบ้าน/เครื่องมือดักสัตว์ -ฐานการทำอาหาร/การทำขนมพื้นถิ่นฐานละ 20 บาท/คน -รับประทานอาหารเย็น(อาหารพื้นบ้าน100 บาทต่อคน) กิจกรรมภาคค่ำ -การแสดงศิลปวัฒนธรรม -บายศรีสู่ขวัญ -การแสดงรำนางด้ง -การแสดงรำสตรี (ชุดละ 2,000-2,500 บาท) เข้าที่พัก 1. พักโฮมสเตย์ 5 หลัง รับได้ 60 คน 230 บาท/คน 2. รีสอร์ท 2 แห่ง รับได้ 32 คน 450-600บาท/ ห้อง รับประทานอาหารเช้า (อาหารพื้นบ้าน 80 บาท/คน) -นั่งรถสาลี่นำเที่ยวเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ -ฐานศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร -ฐานการเดินป่า ฐานละ 20 บาท/คน -รับประทานอาหารกลางวัน(อาหารพื้นบ้าน 100 บาทต่อคน) -เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ -เดินชมตลาดนัดซาวไฮ่ -เลือกชมสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านไร่ ณ ศูนย์จำหน่าย OTOP บ้านไร่ -เดินทางกลับ(โดยปลอดภัย)