กิจกรรมการท่องเที่ยว

รายการท่องเที่ยวชุมชน วิถีพอเพียง บ้านหาดสองแคว ถึงตำบลหาดสองแคว เข้าโฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว ตักบาตรหาบจังหันเข้าวัดหาดสองแคว รับประทานอาหารพื้นถิ่น อั่วบักเผ็ด แกงโอ๊ะเอ๊ะ ทอดหัวปลี ยามเย็นเดินชมตลาดถนนสายวัฒนธรรม ลาวเวียง ในช่วงเดือนตุลาคม ร่วมงานย้อนรอย ร.5 เสด็จประพาสต้นเมืองตรอนตรีสินธุ์ ที่วัดหาดสองแคว ช่วงวันที่ 5 ธันวาคม ร่วมงานประเพณีไหลแพไฟและพิธีขอบคุณพืชพันธ์ุธัญญาหาร ณ วัดหาดสองแคว