กิจกรรมการท่องเที่ยว

กลุ่มศิลปาชีพบ้านตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกลุ่มทอผ้าบ้านตอหลังไว้ใน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ 2531 โดยมีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นกลุ่มศิลปาชีพบ้านตอหลัง มีสมาชิกจำนวน 40 ราย ดำเนินการทอผ้าฝ้ายสำเร็จ มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อคนต่อปี ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดำริให้กลุ่มทอผ้าบ้านตอหลังดำเนินการทอผ้าไหม โดยให้คัดเลือกสมาชิกที่มีอยู่เดิมและมีความสามารถเข้ามาเปิดสอนการทอผ้าไหม จำนวน 20 ราย โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ได้เข้ามาส่งเสริมและมาต่อยอดกลุ่มทอผ้าบ้านตอหลังให้เป็นสินค้าประจำจังหวัดนราธิวาส โดยดำเนินการทอผ้าฝ้ายชนิดใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กลุ่มทอผ้าศิลปาชีพ มีสมาชิก 41 ราย ดำเนินการทอผ้าสีพื้นส่งศูนย์ศิลปาชีพ และกลุ่มทอผ้าลายดอก มีสมาชิก 13 ราย สร้างรายได้ให้กับสมาชิกสามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคง อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนราธิวาส จากผลิตภัณฑ์ ผ้าลายดอก ซึ่งมีถึง 8 ลาย อาทิ ลายทองอุไร ลายจันทร์กะพ้อ ลายพิกุลกนก เป็นต้น ส่งผลให้เป็นสินค้าสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนราธิวาส