กิจกรรมการท่องเที่ยว

โปรแกรมที่ 1 โปรแกรมครึ่งวัน (Half Day Trip) 09.00 น. กิจกรรมต้อนรับ บริการน้ำดื่ม พานมัสการพระสิงห์ยองและพระงามนางเหลียวผู้นำกล่าวต้อนรับโดยสังเขป 10.00 น. ชมแหล่งเรียนรู้ภายในวัด พิพิธภัณฑ์จาวยอง 11.00 น. ชมรมสมุนไพรจาวยอง ทอผ้ายอง ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 12.00 น. กิ๋นข้าวตอน ขันโตก รับประทานอาหารเมนูเด็ดตามฤดูกาล พร้อมชมการแสดง