กิจกรรมการท่องเที่ยว

โปรแกรมที่ 2 โปรแกรม 1 วัน (One Day Trip) 09.00 น. กิจกรรมต้อนรับ บริการน้ำดื่ม พานมัสการพระสิงห์ยองและพระงามนางเหลียว ผู้นำกล่าวต้อนรับโดยสังเขป 10.00 น. ชมแหล่งเรียนรู้ภายในวัด พิพิธภัณฑ์จาวยอง 10.30 น. ชมรมสมุนไพรจาวยอง ทอผ้ายอง ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 11.30 น. กิจกรรมในร่ม สอนทำอาหารยอง แอ็บใบบะฟัก พร้อมกิ๋นข้าวตอน ข้าวกลางวัน รับประทานอาหารเมนูเด็ดตามฤดูกาล 13.00 น. กิจกรรมสอนทอผ้า (สุทัศนาผ้าฝ้าย) กิจกรรมสอนทำหมวกกะโล่ (เฮือนเจ้นขุน) กิจกรรมสอนทำยาดมยอง (ชมรมสมุนไพรจาวยอง) 17.00 น. สัมผัสบรรยากาศยามเย็นที่ขัวแตะ ชมวิว เช่าชุดยองถ่ายรูป 19.00 น. กิ๋นข้าวแลง รับประทานอาหารขันโตก พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรม